شرایط استفاده

1. مالکیت معنوی.

این سرویس ، سایت و کلیه اطلاعات و / یا مطالبی که در سایت مشاهده می کنید ، می شنوید یا در غیر این صورت تجربه می کنید ("" محتوا ") توسط چین و کپی رایت های بین المللی ، علائم تجاری و قوانین دیگر محافظت می شوند و متعلق به Key-Component ها هستند. com یا والدین ، ​​شرکا ، وابستگان ، مشارکت کنندگان یا اشخاص ثالث آن را به شما اعطا می کند. Key-Component.com مجوز شخصی ، غیرقابل انتقال ، غیر انحصاری به شما می دهد تا از سایت ، سرویس و محتوا برای چاپ ، بارگیری و ذخیره بخش هایی از محتوایی که شما انتخاب می کنید به شرط آنکه: (1) فقط از این نسخه های محتوا برای اهداف داخلی خود یا استفاده شخصی و غیرتجاری خود استفاده کنید ؛ (2) محتوا را بر روی هیچ رایانه ای شبکه یا ارسال نکنید. انتقال ، توزیع یا پخش محتوا در هر رسانه؛ (3) به هیچ وجه محتوای را تغییر ندهید یا تغییر دهیدیا هرگونه حق چاپ ، حقوق و نام تجاری یا علائم تجاری را حذف یا حذف کنید. هیچ حق ، عنوان و یا علاقه ای به هر محتوا یا مطالب بارگیری شده در نتیجه این مجوز به شما منتقل نمی شود. از این سایت استفاده کنید ، مشروط به این مجوز محدود برای استفاده شخصی از مطالب مندرج در اینجا. شما نمی توانید از هیچ یک از علائم یا آرمهای موجود در سایت استفاده کنید بدون رضایت کتبی از طرف صاحب علامت تجاری ، به جز موارد مجاز. طبق قانون قابل اجرا. شما نمی توانید صفحه اصلی یا هر صفحه دیگری از این سایت را در هر وب سایت یا صفحه وب آینه کنید ، خراشیده و یا قاب نکنید. شما ممکن است "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل نکنید ، به این ترتیب لینک هایی را ایجاد کنید سایتی که صفحه اصلی یا سایر قسمت های سایت را بدون اجازه کتبی دور می زند.هیچ حق ، عنوان و یا علاقه ای به محتوای بارگیری شده توسط مطالب یا مطالب به عنوان نتیجه این مجوز به شما منتقل نمی شود. Key-Component.com عنوان و حقوق کامل مالکیت معنوی را در هر محتوایی که از سایت بارگیری کنید ، تحت این مجوز محدود حفظ می کند. برای استفاده شخصی از مطالب مندرج در این قسمت ، شما نمی توانید از هیچ یک از علائم یا آرم های موجود در سایت استفاده کنید بدون رضایت کتبی از صاحب علائم تجاری ، به جز آنچه در قانون قابل اجرا مجاز است. یا صفحه اصلی یا سایر صفحات این سایت را در هر وب سایت یا صفحه وب دیگر قاب بندی کنید. ممکن است "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل نکنید ، یعنی برای این سایت پیوندهایی ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای آن را دور بزنند. سایت بدون اجازه کتبی.هیچ حق ، عنوان و یا علاقه ای به محتوای بارگیری شده توسط مطالب یا مطالب به عنوان نتیجه این مجوز به شما منتقل نمی شود. Key-Component.com عنوان و حقوق کامل مالکیت معنوی را در هر محتوایی که از سایت بارگیری کنید ، تحت این مجوز محدود حفظ می کند. برای استفاده شخصی از مطالب مندرج در این قسمت ، شما نمی توانید از هیچ یک از علائم یا آرم های موجود در سایت استفاده کنید بدون رضایت کتبی از صاحب علائم تجاری ، به جز آنچه در قانون قابل اجرا مجاز است. یا صفحه اصلی یا سایر صفحات این سایت را در هر وب سایت یا صفحه وب دیگر قاب بندی کنید. ممکن است "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل نکنید ، یعنی برای این سایت پیوندهایی ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای آن را دور بزنند. سایت بدون اجازه کتبی.عنوان یا علاقه به هر محتوا و مطالب بارگیری شده به عنوان یک نتیجه از این مجوز به شما منتقل می شود. Key-Component.com عنوان و حقوق کامل مالکیت معنوی را در هر محتوایی که از سایت بارگیری می کنید ، حفظ می کند ، مشروط بر این مجوز محدود برای شما. شما می توانید از مطالب مندرج در این قسمت شخصی استفاده کنید. شما می توانید بدون رضایت کتبی از صاحب علائم تجاری ، به جز آنچه در قانون قابل اجرا مجاز است ، از هیچ یک از علائم یا آرمهای موجود در سایت استفاده نکنید ، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا باشد. صفحه اصلی یا هر صفحه دیگر از این سایت در هر وب سایت یا صفحه وب دیگر ممکن است "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل نکنید ، یعنی برای این سایت پیوندهایی ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را دور بزنند. اجازه کتبیعنوان یا علاقه به هر محتوا و مطالب بارگیری شده به عنوان یک نتیجه از این مجوز به شما منتقل می شود. Key-Component.com عنوان و حقوق کامل مالکیت معنوی را در هر محتوایی که از سایت بارگیری می کنید ، حفظ می کند ، مشروط بر این مجوز محدود برای شما. شما می توانید از مطالب مندرج در این قسمت شخصی استفاده کنید. شما می توانید بدون رضایت کتبی از صاحب علائم تجاری ، به جز آنچه در قانون قابل اجرا مجاز است ، از هیچ یک از علائم یا آرمهای موجود در سایت استفاده نکنید ، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا باشد. صفحه اصلی یا هر صفحه دیگر از این سایت در هر وب سایت یا صفحه وب دیگر ممکن است "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل نکنید ، یعنی برای این سایت پیوندهایی ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را دور بزنند. اجازه کتبیcom دارای حق كامل عنوان و حق مالکیت معنوی در هر محتوایی كه از سایت بارگیری می كنید ، مشروط به این مجوز محدود برای استفاده شخصی از مطالب مندرج در اینجا است. شما ممكن است از هیچكدام از علائم یا آرمهای ظاهر شده در سراسر این سایت استفاده كنید. سایت بدون رضایت کتبی از طرف صاحب علائم تجاری ، به استثنای آنچه در قانون قابل اجرا مجاز است. شما نمی توانید صفحه اصلی یا سایر صفحات این سایت را در هر وب سایت یا صفحه وب آینه کنید ، خراشیده و یا قاب نکنید. شما ممکن است وصل نشوید. " پیوندهای عمیق "به سایت ، یعنی پیوندهایی به این سایت ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را بدون اجازه کتبی دور بزنند.com دارای حق كامل عنوان و حق مالکیت معنوی در هر محتوایی كه از سایت بارگیری می كنید ، مشروط به این مجوز محدود برای استفاده شخصی از مطالب مندرج در اینجا است. شما ممكن است از هیچكدام از علائم یا آرمهای ظاهر شده در سراسر این سایت استفاده كنید. سایت بدون رضایت کتبی از طرف صاحب علائم تجاری ، به استثنای آنچه در قانون قابل اجرا مجاز است. شما نمی توانید صفحه اصلی یا سایر صفحات این سایت را در هر وب سایت یا صفحه وب آینه کنید ، خراشیده و یا قاب نکنید. شما ممکن است وصل نشوید. " پیوندهای عمیق "به سایت ، یعنی پیوندهایی به این سایت ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را بدون اجازه کتبی دور بزنند.شما نمی توانید از هیچ یک از علائم یا آرم های موجود در سایت استفاده کنید بدون رضایت کتبی از طرف صاحب علائم تجاری ، به استثنای قانونی که در آن مجاز است. شما نمی توانید "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل کنید ، یعنی برای این سایت پیوندهایی ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را بدون اجازه کتبی دور بزنند.شما نمی توانید از هیچ یک از علائم یا آرم های موجود در سایت استفاده کنید بدون رضایت کتبی از طرف صاحب علائم تجاری ، به استثنای قانونی که در آن مجاز است. شما نمی توانید "پیوندهای عمیق" را به سایت وصل کنید ، یعنی برای این سایت پیوندهایی ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را بدون اجازه کتبی دور بزنند.پیوندهایی به این سایت ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را بدون اجازه کتبی دور بزنند.پیوندهایی به این سایت ایجاد کنید که صفحه اصلی یا سایر قسمتهای سایت را بدون اجازه کتبی دور بزنند.

 

2. رد ضمانت نامه.

Key-Component.com هیچ ضمانتی صریح و ضمنی و یا بازنمایی در رابطه با هر محصولی یا با توجه به سایت ، سرویس یا محتوا ایجاد نمی کند. یا در غیر این صورت ، شامل ضمانت های تجاری ، اما محدود به آن نمی شود ، تناسب اندام برای یک هدف خاص ، عنوان و هیچ تخلف با توجه به محصولات ، سایت ، سرویس و محتوا. کارکردهای انجام شده توسط سایت یا سرویس بدون وقفه ، به موقع ، ایمن و بدون خطا خواهد بود و یا نقص در سایت یا سرویس اصلاح خواهد شد. Key-Component.com صحت و کامل بودن مطالب را تضمین نمی کند ، یا اینکه هرگونه خطایی در محتوا اصلاح می شود. سایت ،خدمات و محتوا بر اساس "همانطور که هست" و "همانطور که در دسترس است" ارائه می شود.

در Key-Compectors.com ، آدرسهای IP بازدید کنندگان بطور دوره ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا هدف مانیتورینگ ، و به طور مؤثر فقط وب سایت ما را بهبود بخشند ، و آنها خارج از Key-Component.com به اشتراک گذاشته نمی شوند.

در حین بازدید از وب سایت ، ما ممکن است از شما بخواهیم اطلاعات تماس (آدرس ایمیل ، شماره تلفن ، شماره نمابر و آدرس های حمل و نقل و صدور صورتحساب) را دریافت کنید. این اطلاعات به صورت داوطلبانه و فقط با تأیید شما جمع آوری می شود.

 

3. محدودیت مسئولیت.

به هیچ وجه Key-Component.com در قبال هرگونه خسارت غیرمستقیم ، اتفاقی ، ویژه ، پیامد ، مجازات یا نمونه (از جمله بدون محدودیت سود از دست رفته ، پس انداز از دست رفته یا از دست دادن فرصت شغلی) در قبال خریدار یا شخص ثالث پاسخگو نیست. از (یا) مربوط به (I) هر محصول یا خدماتی توسط Key-Component.com ارائه می شود یا از آن استفاده می شود یا عدم توانایی استفاده از همین موارد ؛ (II) استفاده یا عدم توانایی در استفاده از سایت ، سرویس ، یا محتوا ، (III) هرگونه معامله ای که از طریق سایت انجام شده یا توسط آن تسهیل شده باشد ، (IV) هر گونه ادعایی که به خطاها ، حذف ها یا سایر نادرستی های موجود در سایت ، سرویس و یا محتوا مربوط باشد ، قابل انتقال است. (V) دسترسی غیرمجاز به یا انتقال اطلاعات یا داده های شما ، (VI) اظهارات یا رفتار شخص ثالث در سایت یا سرویس ؛ (VII) هر موضوع دیگری که مربوط به محصولات ، سایت ،خدمات یا محتوا ، حتی اگر از Key-Component.com در مورد احتمال بروز چنین خسارت هایی مطلع شده باشد.

تنها وظیفه و مسئولیت Key-Component.com در مورد نقص محصول ، طبق گزینه Key-Component.com ، جایگزین کردن چنین کالای معیوب یا بازپرداخت به مشتری مبلغ پرداخت شده توسط مشتری است ، بنابراین به هیچ وجه نباید مسئولیت Key-Component.com بیش از قیمت خریدار. خریدار قبلی ممکن است در مدت شصت (60) روز از خرید ، در معرض اطلاع رسانی کتبی از نقص و بازگرداندن محصول معیوب باشد. این روش درمانی در مورد محصولاتی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند صدق نمی کند (از جمله بدون محدودیت استاتیک تخلیه) ، غفلت ، تصادف یا اصلاح ، یا محصولاتی که در حین مونتاژ لحیم شده یا تغییر یافته اند ، یا در غیر این صورت قادر به آزمایش نیستند. اگر از سایت ، سرویس ، محتوا یا با شرایط استفاده ناراضی هستید. ،تنها و راه حل منحصر به فرد شما قطع استفاده از سایت است. شما با استفاده از سایت تأیید می کنید که استفاده شما از سایت تنها در معرض خطر شماست.